Giấy chứng nhận

■ Chứng chỉ Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng

■ Chứng chỉ Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp

■ Chứng chỉ Chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường

wkasmmg
Military Supplier

Nhà cung cấp quân sự

Enterprise Technology Center Of Sichuan Province

Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp của tỉnh Tứ Xuyên

Excellent Equipment Supplier For Vehicle Recycling And Dismantling Industry

Nhà cung cấp thiết bị xuất sắc cho ngành tái chế và tháo dỡ phương tiện

Integrity Enterprise 2017

Doanh nghiệp Chính trực 2017

Outstanding contribution enterprises of stable growth

Doanh nghiệp có đóng góp nổi bật trong tăng trưởng ổn định

Innovative Enterprises In Sichuan Province

Doanh nghiệp đổi mới ở tỉnh Tứ Xuyên

High-tech Innovation Products in Sichuan Province

Sản phẩm đổi mới công nghệ cao ở tỉnh Tứ Xuyên

Enterprise Technology Center

Trung tâm Công nghệ Doanh nghiệp

Outstanding Private Enterprise

Doanh nghiệp tư nhân xuất sắc

National High-tech Enterprise

Doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia

Sichuan Province Famous Brand Title

Tỉnh Tứ Xuyên Danh hiệu Thương hiệu Nổi tiếng